logo

Bal Arıları Mühendis Oluyor

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Mühendislik

Bu projenin Türkiye’de yapılması önemlidir. Çünkü istatistiksel olarak ele alındığında Türkiye’de mühendislik mesleğini seçen ve sürdüren kadın sayısı Avrupa ve Amerika’ya göre fazladır. Bu durum, konunun Türkiye kadın emeği çalışmaları açısından geri planda kalmasına kalmasına neden olnuştur. Konu ile ilgili kısıtlı sayıda çalışma bulunmaktadır ve sayısal avantajdan ötürü bu alanda sorun yaşanmadığına dair yüzeysel bir algı mevcuttur.  Sayısal azlığın sebepleri çok boyutlu olup toplumda ve meslekte yer etmiş günlük ifadelerde, önyargılarda ve iletişim biçimlerinde saklanmıştır.

Kadın mühendislerin sayısındaki yetersizlik, başta otomotiv olmak üzere, özellikle makine, endüstri, işletme mühendisi gibi mühendislik dalları için istihdam yaratan sektörlerin erkek ağırlıklı olmasına da yol açmaktadır. Kadınlara mühendisliğin uygun olmadığına ilişkin toplumdaki kalıp yargılar, bu alanda başarılı olabilecek birçok kadından hem sektörün, hem ülke ekonomisinin mahrum kalması sonucunu da doğurmaktadır.

Bu anılan sorunları gidermek ve dönüşüm yaratmak için, hem henüz meslek seçimlerini yapmamış olan kız çocuklarının, hem ailelerinin, mühendislik mesleğini ve çalışma koşullarını tanımaları, kadın mühendislerin başarı öykülerini ve kadın ve erkek mühendislerin birbirleriyle uyumlu bir biçimde yürüttükleri çalışmaları birinci ağızdan dinlemeleri, meslek seçiminde toplumsal cinsiyet kalıplarından kaynaklanan önyargı ve kaygılarının azaltılarak cesaretlendirilmeleri gerekmektedir.  Öte yandan, kız öğrencilerin meslek ve hayat seçimlerinde büyük rol oynayan öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet rollerine ve eşitliğin önemine dair temel bir farkındalığa erişmesi de elzemdir. Toplumun bütününde kadın mühendislerin görünürlüğününve meslek seçiminde toplumsal cinsiyet kalıplarının etkisini azaltılmasına yönelik toplumsal farkındalığın arttırılması da bir başka önemli konudur.

Kadınların doğa bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında yer bulması 2000’li yılların en çok araştırılan konularından biridir. Küresel ekonominin gerektirdiği kaliteli işgücünü sayısal ve nitelik bakımından iyileştirmek gerek akademik gerekse endüstriyel anlamda önem kazanmıştır. Bu kapsamda, ulusal ve uluslararası düzlemde pek çok üniversite bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını geliştirmeye yönelik araştırma merkezleri kurmaya başlamış, mühendislik fakültelerine toplumsal cinsiyet farkındalığına yönelik dersler eklemişlerdir. Aynı şekilde, uluslararası organizasyonlar teknoloji, bilim ve toplumsal cinsiyeti gündemlerine alarak, bu çerçevede kullanılacak fonlar ayırmışlardır.

Endüstriyel dönüşüm, bu çabanın vaz geçilmez bir parçasıdır. Dünyada kadınların mühendislik mesleğine yönlendirilmesi konusunda sosyal sorumluluk projesi yürüten firmaların ülkemizdeki temsilcisi FORD OTOSAN’dır. Ülkem için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum: Bal Arıları Mühendis Oluyor Projesi uluslararası düzeyde yaşanan bu değişimi ülkemizde yakalamayı ve hatta bu dönüşümün Türkiye’deki mimarlarından ve öncüsü olmayı hedeflemektedir.